14237

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
נגב מערבי

 • שינוי שעות קבלת קהל ומענה טלפוני

  החל מתאריך 01.11.18 זמני קבלת קהל ומענה טלפוני ישתנו.

  קבלת קהל

  ימים שני ורביעי מהשעות 8:30 - 12:30

   

  מענה טלפוני

  ימים ראשון, שלישי וחמישי מהשעות 8:30 - 12:30

מכרז פומבי 102/2018 למערכת לניהול ועדה, מערכת מידע גאוגרפית ועדכון שכבות מידע

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה נגב מערבי מזמינה בזה הצעות מחיר למערכת לניהול ועדה , מערכת מידע גאוגרפית (gis), הסבת מידע קיים וביצוע עדכונים שוטפים.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי הוועדה או באתר הוועדה.

מפגש מציעים יתקיים ביום 6.12.2018 בשעה 12:00 לצרכי מתן מידע והבהרות.

הכנס יתקיים באולם הישיבות במשרדי הוועדה.

מועד אחרון להגשת הצעות - לא יאוחר מיום 27.12.2018 בשעה 12:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות האמור לעיל.

הזמנה להגשת הצעה למכרז

מסמכי המכרז

חדשות

 • 25/11/2018

  לידיעתכם, הושלמה עבודת פתיחת אתר נגב מערבי לצפייה בהיתרים, תוכניות וטפסי 4 מאושרים

 • רוצה לבנות - מה לעשות?

  רישוי בניה ב- 5 צעדים

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.