טפסים ונהלים

מידע

הנחיות לפתיחת תיק מידע להיתר
טופס בקשה למידע תכנוני
הנחיות להכנת מפת מדידה

 

רישוי בניה

מהו היתר בניה ומתי נדרש היתר בניה
אישורים לצורך הוצאת טופס אכלוס
חוברת טפסים לצורך הוצאת טופס 4
טופס 9 - תצהיר מתכנן שלד
טופס הצהרה של כמות פסולת בנין
הגשת בקשה להקמת מבנה דרך - קישור לטופס מקוון
כיבוי אש - הנחיות למתכנן 
כתב התחייבות העסקת קבלן רשום
התרת שינויים בסמכות מהנדס הוועדה
טופס אישור התקנת אמצעים לבטיחות אש
טפסים לאישור תחילת עבודה
הצהרת בעלות
תצהיר כבאות
הודעה על הסרת אחריות
הודעת התחייבות להריסת מבנים
תיאום הנדסי גדרות פיתוח
בנק הקלות
מה נבדק בבקרה מרחבית


טפסים לטופס 4 

תצהיר אחראי לביקורת על הביצוע


תכניות ותשריטי חלוקה 


הנחיות להכנת תוכנית בינוי
הנחיות לתכנית בסמכות מחוזית
הליך אישור תכנית מצומצמת ותוכנית בסמכות הוועדה המחוזית
הליך אישור תכנית בסמכות הוועדה המקומית 
תנאי סף להגשת תכניות בסמכות מחוזית ובסמכות מקומית
תנאי סף להגשת תשריטי איחוד וחלוקה
נוהל מתן תוקף לתכנית מפורטת

טפסי הועדה

כתב התחייבות לגישה לתשתיות

טופס העברה בנקאית